លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្គា)

 ក្រុមហ៊ុន​ចិន​មួយ​បោះទុន​ជាង​$១​លាន​បង្កើត​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​បង្គា​នៅ​កំពត​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ