សក់ពណ៌

30-03-2015 11:43 am 6612

​ម៉ូតសក់​មួយចំនួន ក៏អាច​ជួយលើក​សម្រស់​មិត្ត​យុវវ័យ​ ឲ្យមាន​ភាពទាក់ទាញ​គួរឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍បានដែរ​។ តែការលេង​ម៉ូត​សក់ និង​ពណ៌​សក់ជ្រុលខ្លាំងពេក វា​មិន​បាន​លើ​កកិ្ដ​យស និង​ខ្លួនឯង​ទេ​។

តើយុវវ័យគួររៀបចំសក់យ៉ាងម៉េច ដើម្បីឱ្យត្រឹមត្រូវតាមកាលៈទេសៈ និងរក្សាតម្លៃរបស់ខ្លួន?

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត