វិញ្ញាណវិលវល់

ដោយ៖ រី ឧត្តម 07-08-2017 5:57 pm 8815

តើអ្នកជឿទេថា មនុស្សដែលស្លាប់ហើយវិញ្ញាណរបស់គេ នឹងត្រឡប់មករកសាច់ញាតិនៅផ្ទះវិញ? នាទីនេះ រឿងវិញ្ញាណវិលវល់ នឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកអោយទទួលអារម្មណ៍ព្រឺព្រួច។

ថតដោយក្រុមការងារវិទ្យុវាយោ បច្ចេកទេសកាត់តសំឡេងដោយលោក រី ឧត្តម។ យើងខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យចំពោះកំហុសឆ្គងណាមួយដោយអចេតនា។

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត