ខ្មោចបញ្ជាចិត្ត

ដោយ៖ 02-04-2016 11:42 am 2

មនុស្សមួយចំនួនយល់ឃើញថា មិនមានទេព្រលឹងខ្មោច ។ តែព្រលឹងខ្មោចអាចនឹងសន្ធិតក្បែរយើង ប្រសិនបើវិញ្ញាណនៃអព្ភូតហេតុ អាចឃុំគ្រងដួងវិញ្ញាណយើងបាន។ ចុះខ្មោចបញ្ជារចិត្ត អាចទេដែលបញ្ជារដួងវិញ្ញាណយើងបាន.....

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត