វីដេអូ៖​ ប្រជាជន និង ច្បាប់

ដោយ៖ Vayofm Teams 31-07-2017 9:07 am   11296

ប្រធានបទ៖ ការដោះស្រាយ​ក្រៅ​ប្រពន្ធ័តុលាការ

ការដោះស្រាយ​ក្រៅ​ប្រពន្ធ័តុលាការ គឺជា​វិធី ឬ​មធ្យាបាយ វិវាទ​ទំនាស់​ផ្សេងៗ ដោយ​មិន​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ឋ​តុលាការ​ទេ​។

​ដើម្បី​អោយ​កាន់តែ​ច្បាស់ សូម​ទស្សនា​ការបកស្រាយ របស់លោក​​មេធាវី សុខ សំអឿន ជា​ប្រធាន​ការិយាល័យ​ក្រុម​អ្នកច្បាប់​និង​ជាទី​ប្រឹក្សា​អម​រិន​៖