វីដេអូ៖​ ប្រជាជន និង ច្បាប់

ដោយ៖ Vayofm Teams 05-07-2017 2:41 pm   3039

ប្រធានបទ៖ អំពើនិទណ្ឌភាពនៅកម្ពុជា

អំពើ​និទណ្ឌ​ភាព​មានន័យ​ថា មានទោសហើយ តែច្បាប់មិនអនុវត្ដ ឬអោយរួចពីទោសវិញ។​ប៉ុន្ដែ នៅ​កម្ពុជា តែង​កើតមាន​ជា​ហូរហែ ដោយសារ​តែ​ភាពលំអៀង ប្រកាន់​បក្សពួក ដែល​គ្មាន​យុតិ្ត​ធម៌ ទើប​ធ្វើអោយ ជន​ជាប់​ទោស​មួយចំនួន​រួចខ្លួន​នៅឡើយ ។​ដើម្បី​អោយ​កាន់តែ​ច្បាស់ សូម​ទស្សនា​ការបកស្រាយ ដោយ​លោក លោក សន ជ័យ នាយក​ប្រតិបត្តិ អង្គការ​សម្ព័ន្ធ​គណនេយ្យភាព ​សង្គម​កម្ពុ​ជា ANSA​៖