វីដេអូ៖​ ប្រជាជន និង ច្បាប់

ដោយ៖ Vayofm Teams 08-06-2017 9:09 am   4115

ប្រធានបទ៖ មរតក និងការបែងចែក ទ្រព្យសម្បត្តិ

ការបែងចែក​ទ្រព្យ គឺ​វាអាស្រ័យ​នឹង​ប្រព័ន្ធ​ទ្រព្យសម្បត្តិ ដែល​ប្តីប្រពន្ធ​ទាំងពីរជ្រើសរើស។ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​ខ្មែរ​​ទុក​លទ្ធភាព​ឲ្យ​ប្តីប្រពន្ធ ធ្វើ​កិច្ចសន្យា​ ដើម្បី​កំណត់​ការ​បែងចែក និង​ការ​ចាត់ចែង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ ដែល​គេ​ហៅថា ​ប្រព័ន្ធ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​តាម​កិច្ចសន្យា។ដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនា វីឌីអូ ដូចតទៅ៖