វីដេអូ៖​ ប្រជាជន និង ច្បាប់

ដោយ៖ រី ឧត្តម 31-05-2017 4:27 pm   1655

ប្រធានបទ៖ អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងទោសទណ្ឌ

អំពើហឹង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ ​ជា​អំពើ​ហឹង្សា​ដែល​កើតឡើង​ ដោយ​ដៃរ​គូរ​ស្និត​ស្នាល​ដែល​កើតឡើង​ ដោយ​ការរំលោភបំពាន ​និង​អំពើហឹង្សា ដូច​ការរំលោភបំពាន លើ​កុមារ មនុស្ស​ចាស់ ការ​វាយ​ទាត់​ធាក់​ប្រពន្ធ ការរំលោភបំពាន​លើ​ប្រពន្ធ និង​ការ​ក្រវែង​របស់រប​ចោល ល.....ជាដើម​។​