វីដេអូ៖​ ប្រជាជន និង ច្បាប់

ដោយ៖ Vayofm Teams 16-05-2017 2:54 pm   5136

ប្រធានបទ៖ ការលែងលះ និងបែកចែកទ្រព្យសម្បត្តិ

ការ​លែងលះ​គ្នា គឺ​ការ​ផ្ដាច់​ចំនង​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ របស់​ប្ដី​ប្រពន្ធ​ដែល​បាន​រៀប​ការ​ ពេញ​ច្បាប់ ក្នុង​ពេល​រស់​នៅ​ទាំង​ពីរ​នាក់។ក្នុងនោះផងដែរ ចំពោះការលែងលះ ភាគីទាំងសងខាង គឺទាមទារបែបចែកទ្រព្យសម្បត្ដិ ដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់ សូមស្ដាប់ ការបកស្រាយ របស់លោក មេធាវី អ៊ាន សំអាត ក្នុងកម្មវិធី ប្រជាជន និងច្បាប់ ដូចតទៅ៖