វីដេអូ៖​ ប្រជាជន និង ច្បាប់

ដោយ៖ Vayofm Teams 16-05-2017 9:18 am   2119

ប្រធានបទ៖ ស្មុំកូន

ស្មុំ​កូន គឺជា​កិច្ចសន្យា​ដែល​ចង​បុគ្គល ២​នាក់ ដែល​ម្នាក់​ហៅ​ថា​ឪពុក ឬ​ម្ដាយចិញ្ចឹម ហើយ​ម្នាក់ទៀត​ហៅ​ថា​កូនចិញ្ចឹម អោយ​មាន​ចំនង​នឹង​គ្នា​ដូច​ជា​កូន​ដែល​មាន​ខាន់ស្លា​ដែរ​។​

​ដើម្បី​ស្វែងយល់​អោយ​កាន់តែ​ច្បាស់ ពី​ស្មុំ​កូន សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ របស់​លោក​មេធាវី សួស សាមឿន នៅក្នុង​កម្មវិធី ប្រជាជន និង​ច្បាប់​ដូចតទៅ​៖