វីដេអូ៖​ ប្រជាជន និង ច្បាប់

ដោយ៖ Vayofm Teams 13-05-2017 9:56 am   1630

ប្រធានបទ៖ ការរំលោភសេពសន្ថវៈ និងទោសទណ្ឌ

ស្វែងយល់ ពីនិយមន័យ នៃអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈ ការថែរក្សាភស្តុតាង និងទោសទណ្ឌ ចំពោះអ្នកដែល ប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈ និងចូលរួមទប់ស្កាត់ និងលុបបំបាត់ អំពើរំលោភសេពសន្ថវៈ។

ដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់ សូមស្ដាប់ លោកមេធាវី អ៊ាន សំអាត មកស្រាយទាក់ទននិងរឿង ការរំលោភសេពសន្ថវៈ និងទោសទណ្ឌ ដូចតទៅ៖

ដោយ៖ ជួប វត្ដី