វីដេអូ៖​ ម៉េក្រូវាយោ

ដោយ៖ 03-05-2016 6:26 pm   1085

ប្រធានបទ៖ ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតងក្នុងបរិបទកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖​ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតងក្នុងបរិបទកម្ពុជា

វាគ្មិនចូលរួម លោកតាំង ម៉េងអៀង ប្រធាននាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចបៃតង

ផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវិទ្យុវាយោ ១០៥.៥០Mhz ភ្នំពេញ ១០២.៥០Mhz ក្រុងព្រះសីហនុ ៨៨.០០Mhz ខេត្តសៀមរាប ៨៨.00Mhz ខេត្តបាត់ដំបង។