វីដេអូ៖​ ម៉េក្រូវាយោ

ដោយ៖ 24-03-2016 3:07 pm   818

ប្រធានបទ៖ ការគ្រប់គ្រង និង ការពង្រឹងការអនុវត្តន៏ច្បាប់តំបន់ការពារធម្មជាតិ

កម្មវិធីសំឡេងបរិស្ថាន ផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ វេលាម៉ោង១០ៈ០០ ដល់ម៉ោង១១ៈ០០ព្រឹក តាមរយៈស្ថានីយវិទ្យុវាយោអែហ្វអឹម ​105.5 រាជធានីភ្នំពេញ 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុ 88 ខេត្តបាត់ដំបង 88 ខេត្តសៀមរាប

គេហទំព័រ៖ www.vayofm.com