វីដេអូ៖​ វេទិកាសង្គម និងនយោបាយ

ដោយ៖ 06-11-2015 6:24 pm   2076

ប្រធានបទ៖ តើការដកតំណែង លោកកឹម សុខា ខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង កិច្ចព្រមព្រៀង នយោបាយដែររឺទេ?