នីតិ​បុគ្គល​​សាធារណៈ​​ជា​​អ្វី​​?​

13-08-2018 2:48 pm 8017

​ច្បាប់​បាន​បែងចែក​នីតិបុគ្គល​ជា​២ គឺ​នីតិបុគ្គល​សាធារណៈ និង​នីតិបុគ្គល​ឯកជន​។ ដោយឡែក​នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​យើង បាន​លើកយក​នីតិបុគ្គល​សាធារណៈ យក​ពិភាក្សា ដើម្បីឱ្យ​អស់លោកអ្នក​ស្ដាប់​ដឹង​អំពី​តួនាទី និ​ភារកិច្ច​របស់​នីតិបុគ្គល​សាធារណៈ​ធ្វើ​អ្វីខ្លះ​? នីតិបុគ្គល​សាធារណៈ​ប្រព្រឹត្ត​កំហុស​មានទោស​ទេ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ដោយ​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត