តួនាទី​ និង​​ភារកិច្ច​​នគរបាល​​យុត្តិ​ធម៌​​

30-07-2018 4:36 pm 6508

​ក្រមនីតិវិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ​របស់​កម្ពុជា បានចែង​ពី​តួនាទី និង​ភារកិច្ច​ន គរ​បាល​យុត្តិធម៌​។ តើ​នគរបាល​យុត្តិធម៌​មាន តួនាទី និង​ភារកិច្ច​យ៉ាងណាខ្លះ​នៅ​ក្នុងសង្គម ហើយ​សមាសភាព​នគរ​បាល​យុត្តិធម៌​មាន​អ្វីខ្លះ​ដែរ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ​សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ដោយ​លោក​មេធាវី​កែវ វ៉ា​ន្នី នៅក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត