ការប្តូរចិត្ត​មិនបិទ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា​ជាផល​ល្អឬ?​

03-12-2017 12:33 pm 1581
លោកស្រីចក់ សុភាព ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា​។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន បានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរចិត្តវិញថា នឹងមិនមានការបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទេ។ បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ការសម្រេចបែបនេះដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតរកមិនឃើញថា អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើសកម្មភាពល្មើសច្បាប់។សម្រាប់អ្នកជំនាញ បានសម្តែងការគាំទ្រ ហើយថាអង្គការសង្គមស៊ីវិល មិនថាតែមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា គឺបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា។ 

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត