អ្វី​​ទៅ​ជា​​បណ្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍​​?

27-11-2017 4:56 pm 3606

​បណ្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍ ជា​ប្រភេទ​បណ្ដឹង​ឧបាស្រ័យ​ទៅ​តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់ ដែល​ភាគី​ដើមចោទ និង​ចុង​ចម្លើយ កើត​ទុក​មិន​សុខចិត្ត ទៅនឹង​សេចក្ដីសម្រេច​របស់​សាលាដំបូង​រាជធានី​ខេត្ត​។ តើ​បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ គេ​ធ្វើឡើង​នៅពេលណា វា​មាន​សារៈប្រយោជន៍​យ៉ាងណាខ្លះ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត