ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ និង​ បទ​បញ្ជា​

20-11-2017 2:47 pm

​នៅក្នុង​សង្គម​កម្ពុជា គេ​សង្កេតឃើញថា ច្បាប់ និង បទបញ្ជា បាន​ដើរតួនាទី​យ៉ាងសំខាន់​។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការអនុវត្ត​សព្វថ្ងៃ ត្រូវបាន​គេ​មើល​ថា បទបញ្ជា ហាក់​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ជាង​ច្បាប់​។ តើ​ទស្សនៈ​មើល​ឃើញបែបនេះ ត្រឹមត្រូវ​ដែរឬទេ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត