អ្វី​​ទៅ​ជា​​ជំនួយ​​សង្គ្រោះ​​លើ​​បណ្ដឹង​​?​

30-10-2017 4:18 pm 4841

​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលមាន​ជីវភាព​ខ្វះខាត ក្នុង​ការដាក់​ពាក្យបណ្ដឹង​ប្ដឹងទៅ​តុលាការ ដើម្បី​ស្វែងរក​យុត្តិធម៌ នៅពេលដែល​គាត់​ត្រូវបាន​គេ​រំលោភបំពាន​លើ​សិទ្ធិ​ឯកជន មានតែ​ជំនួយ​សង្គ្រោះ​លើ​បណ្ដឹង​តែមួយគត់ ដែល​អាចជួយ​ឱ្យ​គាត់​ដាក់​ពាក្យបណ្ដឹង​ទៅ​តុលាការ​បាន​។ តើ​ជំនួយ​សង្គ្រោះ​លើ​បណ្ដឹង​អាចជួយ​ពលរដ្ឋ​ដែលមាន​ជីវភាព​ខ្វះខាត ដាក់​ពាក្យបណ្ដឹង​ទៅ​តុលាការ បាន​ដោយ​របៀប​ណា​? ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត