ការ​អនុ​វត្ត​​ដោយ​​បង្ខំ​​ក្រោយ​ពី​​មាន​​សេចក្ដី​សម្រេច​​ពី​​តុ​លា​ការ​​

11-09-2017 3:28 pm 7134
លោកមេធាវីកែវ វ៉ាន្នី

​នីតិវិធី​ការអនុវត្ត​ដោយ​បង្ខំ ជា​នីតិវិធី​មួយ​ក្រោយពី​មាន​សេចក្ដីសម្រេច​ពី​តុលាការ ដើម្បី​ឱ្យ​ម្ចាស់បំណុល ឬ​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ អាច​មាន​សិទ្ធិ​ចុះ​រឹបអូស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ពី​កូន​បំណុល ឬអ្វី​ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិរ​បស់​ខ្លួន ដែល​មាន​ការរំលោភបំពាន​ពី​ជន​ដទៃ​។ ដើម្បី​ស្វែងយល់​ឱ្យ​ច្បាស់​ពី​នីតិវិធី​ការអនុវត្ត​ដោយ​បង្ខំ​យ៉ាងណា​នោះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូច​ទៅ​៖

​សំឡេង​៖​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត