ក្នុង​រណី​ណា​ខ្លះ​តុ​លា​ការ​បិទ​ការ​ស៊ើប​សួរ​

28-08-2017 4:18 pm

នៅក្នុងរឿងក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ ចៅក្រមស៊ើបសួរមានសារសំខាន់ណាស់ ក្នុងការស៊ើបរឿងក្ដី ទាំងដោះបន្ទុក និងដាក់បន្ទុក។ ប៉ុន្តែចៅក្រមមួយនេះ ក៏អាចបិទការស៊ើបសួរផងដែរ ប្រសិនបើការស៊ើសួររបស់ខ្លួនគិតថាពេញហើយ។ ដូច្នេះដើម្បីឱ្យចៅក្រមស៊ើបសួរ បន្តស៊ើបរឿងក្ដីបន្តទៀតបាន មានតែអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងក្ដីតែប៉ុណ្ណោះ ដែលស្នើសុំបាន។ តើអ្នកណាខ្លះមានសិទ្ធិតវ៉ា ឱ្យចៅក្រមស៊ើបសួរ បន្តស៊ើបរឿងក្ដីបន្តទៀតបាន។ ទាំងអស់នេះសូមស្ដាប់នាទីស្វែងយល់ពីច្បាប់ដែលរៀបចំជូនដោយសេង បារាំងដូចតទៅ៖

សំឡេង៖  

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត