ធនាគារ​ជាតិ​ផ្តល់​លេខ​ទូរស័ព្ទ​៤​ខ្សែ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​របស់​សាធារណជន​

11-08-2017 10:57 am 449

​ក្នុង​គោលដៅ​ពង្រឹង​កិច្ច​ការពារ​អតិថិជន ដែល​ប្រើប្រាស់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា បាន​បង្កើត​ក្រុមការងារ គាំពារ​អតិថិជន និង​បាន​រៀបចំ​ក្រុមការងារ​ទទួល​ការហៅ​ទូរស័ព្ទ ពី​សាធារណជន ដែល​មាន​ចម្ងល់ ឬ​បញ្ហា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការប្រើប្រាស់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំង​នោះ​។​

​ប្រសិនបើ​មាន​ចម្ងល់​ឬ​បញ្ហា​អ្វីមួយ​សាធារណជន អាច​ទូរស័ព្ទ​មក​លខ​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ​៖
​    ​-​ខ្សែ​ទី​១៖០៨៥ ៦០០ ០០២
​    ​-​ខ្សែ​ទី​២៖០៨៥ ៦០០ ០០៣
​    ​-​ខ្សែ​ទី​៣៖០៩៨ ២២០ ០០១
​    ​--​ខ្សែ​ទី​៤៖០៩៨ ២២០ ០០២   ៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត