តើ​​អ្វី​​ទៅ​​សមត្ថ​កិច្ច​​សា​លា​ជម្រះ​ក្ដី​​?​

08-08-2017 2:08 pm

​ជា​ការកត់សម្គាល់ នៅក្នុង​ក្រមនីតិវិធី​រដ្ឋប្បវេណី​របស់​កម្ពុជា ជំពូក​ទី​២ បាន​ចែង​ពី​សមត្ថកិច្ច​សាលាជម្រះក្ដី ហើយ​នៅ​ក្នុង​នោះ​ដែរ​ក៏​មាន​កំណត់​អំពី​តុលាការ​មាន​សមត្ថកិច្ច​ផងដែរ​។ តើ​សមត្ថកិច្ច​សាលាជម្រះក្ដី មាន​តួនាទី​ធ្វើ​អ្វីខ្លះ ហេតុអ្វី​បានជា​ចាំបាច់​មាន​សមត្ថកិច្ច​សាលាជម្រះក្ដី​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត