ប្រាក់​ប្រដាប់​ក្ដី​

24-07-2017 4:45 pm

​ប្រាក់​ប្រដាប់​ក្ដី គឺជា​ប្រាក់​ម្យ៉ាង​ដែល​ច្បាប់​បានកំណត់ សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​រឿង​ទំនាស់​ផលប្រយោជន៍​ឯកជន ដែល​ភាគី​នៃ​ជម្លោះ​បាន​ប្ដឹង​មក​តុលាការ ដើម្បី​ឲ្យ​ដោះស្រាយ​ជូន​។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកទទួល​បន្ទុក​បង់​ប្រាក់​ប្រដាប់​ក្ដី​នេះ អាច​ជា​ដើមបណ្ដឹង ឬក៏​ជា​ចុង​ចម្លើយ ដែល​តុលាការ​បាន​កំណត់​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ឲ្យ​កាន់តែ​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​ប្រាក់​ប្រដាប់​ក្ដី​នេះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត