តើ​​នី​តិ​វិធី​​ដំ​ណើរ​ការ​​រឿង​ក្ដី​​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​​មាន​​ប៉ុន្មាន​​ដំណាក់​កាល​​?​

18-07-2017 3:35 pm

​នីតិវិធី​ដំណើរការ​រឿង​ក្ដី​ព្រហ្មទណ្ឌ វា​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​ដំណាក់កាល​នីមួយៗ នៃ​រឿងក្ដី​ព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បី​ស្វែងរក​ការពិតឲ្យ​ដើមបណ្ដឹង និង​ចុង​ចម្លើយ​។ នីតិវិធី​ដំណើរការ​រឿង​ក្ដី​ព្រហ្មទណ្ឌ​នេះ​ទៀតសោធ មាន​តែ​មន្ត្រី​អនុវត្ត​ច្បាប់​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ជា​អជ្ញាកណ្ដាល ជាពិសេស គឺ​តុលាការ​ជា​អ្នក​កាត់សេចក្ដី​ឲ្យ​ដើមបណ្ដឹង និង​ចុង​ចម្លើយ​ឈ្នះ ឬ​ចាញ់ក្ដី​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​នីតិវិធី​ដំណើរការ​រឿង​ក្ដី​ព្រហ្មទណ្ឌ វា​មាន​សារៈសំខាន់​យ៉ាង​ណា​នោះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖  

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត