មាន​ច្បាប់​​តែ​​អនុ​វត្ត​​មិន​​មាន​​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ ធ្វើ​ឲ្យ​​ប៉ះ​ពាល់​​អ្វី​ខ្លះ​​ដល់​​សង្គម​​?

04-07-2017 8:19 am

​ជា​ការពិត​ណាស់​ក្នុង​សង្គម​មួយ​ត្រូវតែ​មាន​ច្បាប់​បទដ្ឋាន​គតិយុត្តិ ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​សង្គម​ឲ្យមាន​សណ្ដាប់ធ្នាប់ និង​របៀបរាបរយ ប៉ុន្តែ​បើ​មានច្បាប់​ហើយ អនុវត្ត​មិន​មាន​ប្រសិទ្ធភាព សង្គម​នោះ​នឹង​ជួប​នូវ​បញ្ហា​អសន្តិសុខ​ជាមិនខាន​។ ដូច្នេះ​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​បាន​លើកយក​ប្រធាបទ «​មានច្បាប់​តែ​អនុវត្ត​មិន​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ធ្វើឲ្យ​ប៉ះពាល់​អ្វីខ្លះ​ដល់​សង្គម ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

សំឡេ៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត