បទ​ល្មើស​​«​ការ​ទទួល​​ផល​​ចោរ​កម្ម​​»

26-06-2017 3:47 pm

​បទល្មើស​«​ទទួលផល​ចោរកម្ម​» គឺជា​បទល្មើស​មួយ​ដែល​មានចែង​ក្នុង ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​កម្ពុជា​។ យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ​បទល្មើស​«​ទទួលផល​ចោរកម្ម​» គេ​សង្កេតឃើញថា កើតឡើង​ក្នុង​ប្រទេស​កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ជា​ពិសេស​ប្រទេស​មិនទាន់​មាន​នីតិរដ្ឋ​ពិតប្រាកដ​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់ បទល្មើស​«​ទទួលផល​ចោរកម្ម​» ត្រូវដាក់​ទោសទណ្ឌ​យ៉ាងណា​នោះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ដូច​ទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត