អ្វី​​ទៅ​​ជា​​កម្មករ​​និ​យោជិត​ និង​​អ្វី​​ជា​​និ​យោ​ជក​​?

01-05-2017 3:56 pm 1652

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០១ ឧសភា ជា​ថ្ងៃ​នៃ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ ដែល​កម្មករ​និយោជិត​ទូទាំង​ពិភពលោក ប្រារព្ធ​ធ្វើឡើង​ដើម្បី​ស្នើសុំ​លក្ខណ្ឌ​ការងារ ពី​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​រោងចក្រ ហៅ​ថា​និយោជក ឲ្យជួយ​សម្រួល​ការងារ​ដល់​ពួកគេ​។ ដូច្នេះ​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សេង បារាំង បាន​លើកយក​ច្បាប់​ការងារ​នៅ​កម្ពុជា និយាយ អំពី និយោជក ជាមួយ​កម្មករនិយោជិត ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត