ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​មករា​

11-01-2017 4:25 pm 270

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ចេញ​សចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នៅ​តាម​ស្ថានីយ​ប្រេង​ទាំងអស់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​ប្រេងសាំង​ស៊ុប​ពែរ​ថ្លៃ ៣,៨៥០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ ប្រេងសាំង​ធម្មតា​ថ្លៃ ៣,៧៥០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត​ថ្លៃ​៣,៤៥០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​។​

​សូម​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​គឺ​អនុវត្ត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ដល់​ថ្ងៃ​២១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត