ការមិន​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​របស់​អ្នក​ជិះ​ម៉ូតូ​ពីក្រោយ​នៅតែ​ចោទ​ជា​បញ្ហា​

10-05-2016 6:03 pm 1620

​ការធ្វើដំណើរ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ គឺ​ត្រូវ​គោរព​តាម​ច្បាប់​ដែរ​បាន​ចែង​នៅក្នុង​នោះ​រួម​មាន​សម្រាប់​ម៉ូតូ​ទាំង​អ្នក​ឌុប និង​អ្នកជិះ​ពីក្រោយ​ត្រូវ​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ទាំង​អ្នក​ឌុប និង​អ្នកជិះ​ពី​ក្រោ​យ ជាមួយ​គ្នា​ម៉ូតូ​មួយ​អាច​ជិះ​បាន​ត្រឹម​គ្នា ២​នាក់ និង​អាច​ជិះ​បាន​៣​នាក់ ដែរ​អាច​ដាក់​ក្មេង​បាន​ម្នាក់​ទៀត​។​បើ​ទៅ​បី​ជា​មាន​ការកំណត់​ដោយ​ច្បាប់​យ៉ាង​ដូច្នេះ​ក៏​ដោយ ក៏​នៅ​មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែរ​ជិះ​ម៉ូ​តូ​​ពីក្រោយ​អ្នក​ឌុប​នៅ​មាន​ការ​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​តិចតួច​នៅឡើយ​។​ដូច្នេះ​តើ​មូលហេតុ​អ្វី​ខ្លះ​ដែរ បណ្ដារ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយចំនួន​ដែរ​ជិះ​ពី​ក្រោយ​មិន​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​? ដើម្បី​ជ្រាប​កាន់តែ​ច្បាស់​ពី​មូល​ហេតុ ដែរ​បណ្ដារ​ឲ្យ​នៃ​ការ​មិន​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​នេះ សូម​ស្ដាប់​បទ​យកការណ៍​ដែរ​រៀបចំ​ដោយ​ថា​ន រស្មី ដូចតទៅ​៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត