ប្រាសាក់​​​៖​អាជីវកម្ម​​ជោគជ័យ​​ព្រោះ​អតិថិជន​​ជោគជ័យ​

14-10-2014 4:24 pm 4560

នាទី​ពាណិជ្ជករ​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​នៅថ្ងៃនេះ យ៉ាន់ លី​ណា​ បាន​ធ្វើ​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ លោក​សាយ ​សូ​នី នាយក​ប្រតិបត្តិ​គ្រប់គ្រង​ទីផ្សារ​របស់គ្រឹ​ស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រា​សាក់ ស្តីពី​អាជីវកម្ម​ជោគជ័យ ដោយ​សារ​​អតិថិជន​ជោគជ័យ​៖

សំឡេង៖

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត