លោក​ហេង សុភា​៖​​ចង់​ជោគជ័យ​​ត្រូវ​​មាន​​ការលះបង់ តស៊ូ​និង​គោលដៅ​

14-10-2014 2:58 pm 3827

​ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អ្នកនិពន្ធ និង​ជា​អ្នក​និយាយ​អភិវឌ្ឍន៍​គំនិត នៅ​ក្រុមហ៊ុន អេស​.​វី​.​វី សឹក​សេស គ្រុប​។ លោក ហេង សុភា​បាន​ធ្វើ​ការងារ​ជាច្រើន​ទាក់ទង​នឹង​ការអភិវឌ្ឍន៍​ធនធានមនុស្ស​។ ចាប់​នូវ​កា​ងារ​នេះ និង​បើក​ក្រុមហ៊ុន​អេស​.​វី​.​វី សឹក​សេស​គ្រុប ដោយសារ​លោកហេង សុភា យល់ឃើញថា ការអភិវឌ្ឍន៍​ធនធាន​មនុស្ស​មាន​សារៈសំខាន់ និង​ជា​ចំណុច​ចំបង​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេសជាតិ​ដូចគ្នា​។

 

តើ​អ្វីខ្លះ​ជា​ការអភិវឌ្ឍន៍​គំនិត​ដើម្បី​ឆ្ពោះទៅរក​ភាពជោគជ័យ​? បុគ្គលិក​ជោគជ័យ​គួរ​មាន​កត្តា​អ្វីខ្លះ​? បន្ត​សូម​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​យ៉ាន់ លី​ណា និង​លោក​ហេង ​សុភា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អ្នកនិពន្ធ និង​ជា​អ្នក​និយាយ​អភិវឌ្ឍន៍​គំនិត​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​អេស​.​វី​.​វី សឹក​សេស​គ្រុប​៖

សំឡេង៖

 

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត