រដ្ឋាភិបាល​ខ្លាច​ពលរដ្ឋ​ហៅថា​ប្រជាធិបតេយ្យ តែបើ​ពលរដ្ឋ​ខ្លាច​រដ្ឋាភិបាល​ហៅថា​ផ្តាច់ការ

17-07-2014 3:58 pm 3243

សំដីរបស់លោក ថូម៉ាស ជេហ្វើសុន ប្រធានាធិបតីទី៣ របស់អាមេរិក និយាយថា "បើរដ្ឋាភិបាល​ខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋ នោះហៅថាប្រជាធិបតេយ្យ តែបើ​ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្លាច​​រដ្ឋាភិបាល នោះហៅថា​ផ្តាច់ការ"។ ដោយយ៉ាន់ លីណា

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត