ការប្រកួត​ប្រជែង​របស់​សាលារៀន​ឯកជន​ ផ្តល់ជម្រើស​ច្រើនដល់​អាណាព្យាបាល

05-11-2013 12:47 pm 3378

យើងសង្កេតឃើញថា វិស័យ​អប់រំ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ននេះ​មាន​ការរីកចម្រើនចំពោះ​សាលាឯកជនថ្នាក់អប់រំចំណេះដឹងទូទៅ។ ជាមួយគ្នានេះ​ការប្រកួត​ប្រជែង​បាន​ផ្តល់ជម្រើស​ជាច្រើនដល់អាណាព្យាបាល។

ជាបន្តសូម​ស្តាប់ជួបសម្ភាសន៍យ៉ាន់ លីណា ជាមួយលោក​ពេជ្រ ប៊ូឡែន ​អគ្គនាយក​សាលារៀន​ West line និង​ North line។

សំលេងៈ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត