វីដេអូ៖​ SME កម្ពុជា

06-07-2016 1:39 pm

ប្រធានបទ៖ ការប្រកួតប្រជែងសាលាស្ដង់ដាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

នៅក្នុងនាទីSMEកម្ពុជាថ្ងៃនេះ មានបទសម្ភាសន៍រវាងពេញ ផេង ជាមួយលោក ស៊ីម សុទូច ជានាយកសាលាNorth American និងកញ្ញា ហ៊ លីដា ជាជំនួយការផ្នែកសម្របសម្រួលកម្មវិធី​សិក្សា​នៃ​សាលា​North American។ សម្រាប់ប្រធានបទក្នុងកិច្ចពិភាក្សានិយាយពី “ការប្រកួតប្រជែង​សាលាស្ដង់ដាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”។

បច្ចុប្បន្នមានសាលាឯកជនជាច្រើន​បានបង្កើតឡើង បន្ថែមលើសាលារដ្ឋដែលមានស្រាប់។ក្នុងនោះក៏មានការប្រកួតប្រជែងគ្នា​ ខ្លាំង​ផងដែរ ដែលធ្វើឲ្យសាលានីមួយៗខិតខំធ្វើយ៉ាងណាពង្រីក​ខ្លួនឲ្យក្លាយជា​សាលាស្ដ​ង់ដា​​ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រ។ចង់ដឹងថាតើ​ត្រូវមានការរៀបចំយ៉ាងណាខ្លះ​ទើបអាចក្លាយជា​សាលា​ស្ដង់ដា?​តើត្រូវត្រៀមខ្លួន​យ៉ាងណា​ទើបអាច​ជោគជ័យ​ក្នុងការបើក​សាលា​ឯក​ជន?

 
x