វីដេអូ៖​ SME កម្ពុជា

27-06-2016 9:00 am

ប្រធានបទ៖ អាជីវកម្ម​​លក់​​អាវយឺត​​គំនូរ​​​បុរាណ​ខ្មែរ​​​ក្នុង​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក ព្រុំ​ជិន វិចិត្រ អ្នក​ទីផ្សារ​ហាង​បុរាណ លក់​អាវ​យឺតគំនូរ​បុរាណ​ខ្មែរ​។​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ពី​អាជីវកម្ម​លក់​អាវយឺត​គំនូរ​បុរាណ​ក្នុង​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​។​អាវ​គំនូរ​ក្បាច់បុរាណ​ខ្មែរ គឺជា​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មី​របស់​ក្រុមនិស្សិត​មួយក្រុម ជាក់ស្ដែង​មាន​លោក​ព្រុំ​ជិន វិចិត្រ​ផ្ទាល់​ជា​សមាជិក​ម្នាក់​ដែរ​។​ការផលិត​អាវ​នេះ​ឡើង ដើម្បី​បង្កើត​ម៉ូដ​អាវ​ដែល​ប្លែក​ជា​លក្ខណៈ​ខ្មែរ យក​ក្បាច់​ខ្មែរ​មក​ច្នៃ​ទាក់ទាញ​ចំណាប់អារម្មណ៍​អតិថិជន​។

 
x