វីដេអូ៖​ SME កម្ពុជា

13-06-2016 9:19 am

ប្រធានបទ៖ ការចរាចរអង្ករធម្មជាតិក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ការចរាចរអង្ករធម្មជាតិក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា

វាគ្មិន៖ អ្នកស្រី ឈិន សុឃឿន នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅស្ថាប័ន Dream Rice

អ្នកសម្របសម្រួល៖ លោក ពេញ ផេង

 
x