វីដេអូ៖​ SME កម្ពុជា

07-06-2016 10:24 am

ប្រធានបទ៖ វិស័យអប់រំរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ប្រធានបទកម្មវិធី "SMEកម្ពុជា" របស់វិទ្យុវាយោនៅសប្តាហ៍នេះគឺ "វិស័យអប់រំរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋក

­ិច្ចជាតិ"។ វាគ្មិនចូលរួម លោក ម៉ៅ សុផាត ប្រធានផ្សព្វផ្សាយនៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប។

 
x