វីដេអូ៖​ SME កម្ពុជា

30-04-2016 4:59 pm

ប្រធានបទ៖ ការប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្មលក់ស៊ុបនិងសាច់អាំង

នៅក្នុងនាទីSMEកម្ពុជាថ្ងៃនេះ យើងមានបទសម្ភាសន៍រវាងពេញ ផេង ជាមួយលោក ហ៊ាន ពណ្ណរាយ ម្ចាស់ហាងស៊ុប និងសាច់អាំងគោស្រែ១៨។កិច្ចពិភាក្សានិយាយពី ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​អាជីវកម្ម​លក់ស៊ុប​និងសាច់អាំង។

បច្ចុប្បន្ន អាជីវកម្មនេះបានរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដង។ការរី­កចម្រើននេះ ជាសញ្ញាបង្ហាញ​ថា​ប្រជាជនកម្ពុជាចាប់​អារម្មណ៍ខ្លាំង​លើអាជីវកម្មលក់ស៊ុប​និងសាច់អាំង​ ហើយ​ក៏មានអ្នក​ចូល​ចិត្ដទទួលទាន​ច្រើន ដែលអាចបញ្ជាក់ថាពួកគេមានកម្រិត​ជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរមួយកម­្រិតទៀត។

តើស្ថានភាពនៃអាជីវកម្មលក់ស៊ុបនិងសាច់អាំង ប្រកួតប្រជែងខ្លាំងកម្រិតណា?តើការធ្វើអាជី­វកម្មមួយបានត្រូវមើលលើកត្ដាអ្វីខ្លះ?

 
x