វីដេអូ៖​ SME កម្ពុជា

23-04-2016 10:38 pm

ប្រធានបទ៖ គន្លឹះដើម្បីទទួលជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មអនឡាញ

ប្រធានបទ៖ គន្លឹះ​ដើម្បី​ទទួល​ជោគជ័យ​ក្នុងអាជីវកម្មអនឡាញ
វាគ្មិន៖ អ្នកនាង ចាន់ គីមលាង អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃហាង គ្រួសារកក់ក្តៅ
អ្នកសម្របសម្រួល៖ លោក ពេញ ផេង

 
x