វីដេអូ៖​ SME កម្ពុជា

22-04-2016 9:26 am

ប្រធានបទ៖ គន្លឹះដើម្បីជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង១០:០០-១១:០០ព្រឹក
ប្រធានបទ៖ គន្លឹះដើម្បី ជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម​ 
វាគមិន៖ មោក ម៉ៅ វិបុល ម្ចាស់ហាងកាហ្វេ Brew House
អ្នកសម្របសម្រួល៖ លោកពេញ ផេង

 
x