កំសាន្ត - ទាំងអស់

ខ្ញុំក៏មានសិទ្ធដែរ

កំហុស​

ខ្ញុំ និង គ្រួសារ

ល្មមបងដឹងខ្លួន

កុលាបមួយទង​

កុំទាន់អីបង​

ថ្ងៃ​ថ្មី​

ស្នេហា!!!

 
x