ព័ត៌មានជាតិ - សន្តិសុខ

ស្លាប់​១០នាក់​របួស​ធ្ងន់​​២៥​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃ២៨​ខែ​មីនា​

ស្លាប់​១១​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​៣០​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៧​ខែ​មីនា​

ស្លាប់​៦​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១៩​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៦​ខែ​មីនា​

ស្លាប់​៤​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​៣៧​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៥​ខែ​មីនា​

ស្លាប់​៤​របួស​​៩​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២២​ខែ​មីនា​

ស្លាប់​៨​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​៣៣​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២០​ខែ​មីនា​

ស្លាប់​៥​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១៥​នាក់​នៅក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៨​ខែ​មីនា​

កម្ពុជា​​បង្កើត​​HOTLINE ​និង​លេខ​ទូរស័ព្ទ ​ទាន់​ហេតុការណ៍​​សម្រាប់​​ជនបរទេស​​

ស្លាប់​៥​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១២​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៥​ខែ​មីនា​

ស្លាប់​៣​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​២០​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១៤​ខែ​មីនា​

គ្រាន់តែ​​ម្សិលមិញ​​ស្លាប់​​មនុស្ស​​១២​​នាក់​​ក្នុង​​គ្រោះ​ថ្នាក់​​ចរាចរណ៍​​នៅ​​ទូទាំង​​ប្រទេស​

ស្លាប់​​៩​​នាក់​​ក្នុង​​ហេតុការណ៍​​គ្រោះ​ថ្នាក់​​ចរាចរណ៍​​នៅ​​ទូទាំង​​ប្រទេស​​កាល​ពី​​ម្សិលមិញ​

ស្លាប់​៣​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១០​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​៨​ខែ​មីនា​

ស្លាប់​៣​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១១​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​៧​ខែ​មីនា​

ស្លាប់​២​រងរបួស​ធ្ងន់​៣​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​៥​ខែ​មីនា​

ស្លាប់​៤​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១៥​នាក់​ក្នង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​៤​ខែ​មីនា​

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​​ដែល​​លួច​កាប់​ឈើ​​នៅ​ថៃ​​និង​ជាប់គុក​​ជិត​១​ឆ្នាំ​​ត្រូវបាន​​បញ្ចូន​មក​​កម្ពុជា​​វិញ​​ហើយ​​

ស្លាប់​៨​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១៤​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២​ខែ​មីនា​

ស្លាប់​៥​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១៥​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​១​ខែ​មីនា​

ស្លាប់៧​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១១​នាក់​ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថ្ងៃទី​២៨​ខែ​កុម្ភៈ​

 
x