កំសាន្ត - រឿងអប់រំខ្លីៗ

រឿង មន្ដ​ស្នេហ៍​បុរស​សំរាម​

ត្រឹម​មួយ​រាត្រី​

រឿង ខ្ញុំ​ចេះ ខ្ញុំ​ជាប់​

រឿង កាក់ប្រាក់

ស្នេហ៍​បង

ឈប់​ទៅ​!​ឈប់​ទៅ​!

ក្បាល​ខ្ញុំ សក់​ខ្ញុំ​

ខ្ញុំ​ក៏​មាន​តម្លៃ​ខ្ញុំ

My shoes

កាដូ​បេះដូង​

មេរៀន​ជីវិត

ជឿពាក្យកុហក

ជីវិតស្នេហា

ជីវិត​តស៊ូ

ខ្មែរត្រូវគាំទ្រខ្មែរ

ពាក្យ​មានន័យ

សំដី​មានន័យ

 
x