នាទីសំខាន់ៗ - អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

នាគ​​​នៅ​​តែ​​​ជា​​​និមិត្ត​រូប​​ដ៏​​សំ​ខាន់​​​សម្រាប់​​​​ពលរដ្ឋ​​​ខ្មែរ​​​​​

រឿង​​កូរ​​សមុ​ទ្រ​​ទឹក​​ដោះ