ក្រសួង​​សុខាភិបាល​​នឹង​ធ្វើ​កំណែទម្រង់​៣​​ចំណុច​​ដើម្បី​​ពង្រឹង​​ប្រសិទ្ធិភាព​​ការងារ​​វិជ្ជាជីវៈ​ពេទ្យ​​


ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួង​​សុខាភិបាល​​នឹង​ធ្វើ​កំណែទម្រង់​៣​​ចំណុច​​ដើម្បី​​ពង្រឹង​​ប្រសិទ្ធិភាព​​ការងារ​​វិជ្ជាជីវៈ​ពេទ្យ​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រជាជន​​រាប់​រយ​នាក់​​ចាកចេញ​​ពី​ក្រុង​​Fallujah​​ដែល​​កងទ័ព​​អ៊ីរ៉ាក់​​កំពុង​ដណ្ដើម​​ពី​ក្រុម​IS

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ