កម្ពុជា​ត្រូវការ​សាលា​បណ្ដុះបណ្ដាល​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ទេសចរណ៍​ច្រើន​ថែមទៀត​


ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជា​ត្រូវការ​សាលា​បណ្ដុះបណ្ដាល​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ទេសចរណ៍​ច្រើន​ថែមទៀត​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតី​ថ្មី​​ហ្វីលីពីន​​ប្រកាស​​បទ​ឈប់​បាញ់​​ជា​ឯកតោភាគី​​ជាមួយ​​ក្រុម​ឧទ្ទាម​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ