ព្រឹទ្ធសភា​​នឹង​​ប្រជុំ​​ពិនិត្យ​​ការ​ស្នើសុំ​​លើ​ក​​អភ័យឯកសិទ្ធិ​សភា​​របស់​​លោក​ស្រី​ថាក់​ ឡា​នី​​ស្អែក​​នេះ


ព័ត៌មានជាតិ

ព្រឹទ្ធសភា​​នឹង​​ប្រជុំ​​ពិនិត្យ​​ការ​ស្នើសុំ​​លើ​ក​​អភ័យឯកសិទ្ធិ​សភា​​របស់​​លោក​ស្រី​ថាក់​ ឡា​នី​​ស្អែក​​នេះ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ខ្សែ​បម្រើ Nacer Chadli សំរេចចិត្ត​ចេញពី Tottenham Hotspur ចូលរួម​ជាមួយ WBA

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ