រង់ចាំ​៣​ឆ្នាំ​លទ្ធផល​នៃ​ពាក្យបណ្ដឹង​របស់​ស្ត្រី​បឹងកក់​ចប់​ត្រឹម​ពាក្យ​គ្មាន​ភស្ដុតាង​គ្រប់គ្រាន់​


ព័ត៌មានជាតិ

រង់ចាំ​៣​ឆ្នាំ​លទ្ធផល​នៃ​ពាក្យបណ្ដឹង​របស់​ស្ត្រី​បឹងកក់​ចប់​ត្រឹម​ពាក្យ​គ្មាន​ភស្ដុតាង​គ្រប់គ្រាន់​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ស្តេច​ប្រដាល់សកល​អាស៊ី Manny Pacquiao នឹង​បង្ហាញ​មុខ​ជា​ថ្មី​ឆាប់ៗ​នេះ​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ