ជំនន់​​ទឹកភ្លៀង​​កំពុងតែ​ជន​​លិច​ដំណាំ​​ស្រូវ​​​កសិករ​​រាប់ពាន់​​ហិតា​​


ព័ត៌មានជាតិ

ជំនន់​​ទឹកភ្លៀង​​កំពុងតែ​ជន​​លិច​ដំណាំ​​ស្រូវ​​​កសិករ​​រាប់ពាន់​​ហិតា​​

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក​Duterte​​ប្រដូច​ខ្លួនឯង​​ទៅ​នឹង​​លោក​Adolf Hitler

ព្រឹត្តិការណ៏សំខាន់

បទសម្ភាស

នាទីសំខាន់ៗ