ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន  

អាគារលេខ 216B, ជាន់ទី៧ មហាវិថី ព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទនេ្លបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ   077 60 85 88​ / 095 68 66 68
អ៊ីមែល   lyna.y@vayofm.com / info@vayofm.com
គេហទំព័រ   www.vayofm.com
Facebook   http://www.facebook.com/vayofm

សូមមើលផែនទី  Please see the map